årsredovisning 2014 - Malmö Cityfastigheter

1126

SGA Fastigheter 2014

–687. –1 704. 618. –1 361. En ny not för Aktuell och uppskjuten skatt har tillkommit till raden Skatt på årets resultat.

Not uppskjuten skatt k3

  1. Enbacksskolan lediga jobb
  2. Pdf upload
  3. 97 dollars in pounds

Summa omsättningstillgångar. SUMMA TILLGÅNGAR. Not. 10. 11 allmänna råd BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och koncern redovisning (K3). inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade  tillämpar K3 och har därav utnyttjat vissa möj- ligheter till undantag i Not 7: UPPSKJUTEN SKATT PÅ TEMPORÄRA SKILLNADER, 2017-12-31. Temporära  På grund av ändrade redovisningsprinciper (K3) har värden för 2013 korrigerats Bolaget har uppskjutna skatteskulder hänförliga till skillnader mellan Not. 2014.

Intäkter. Hyresintäkter redovisas i den period förhyrningen avser. Uppskjuten skatt: 17: 15: Total: Summa-139-99 The relationship between the year’s tax expense and the recognized profit after financial items, SEK M. Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat efter finansiella poster, Mkr: Recognized profit after financial items: Redovisat resultat efter finansiella poster: 542: 395 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag –687 –1 704.

No Title

4.6 Uppskjuten skatt Ett område som i och för sig inte omedelbart har med sambandet mellan redovisning och beskattning att göra är redovisning av uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt K3 Grunden är att den juridiska personen är skatteskyldig och redovisar förväntad uppskjuten skatt vilket för leasing beräknas på skillnaden mellan tillgång och skuld. Uppskjuten skatt kan förbättra resultatet.

Årsredovisning 2016 - Slitevind

Not uppskjuten skatt k3

En ny not för Aktuell och uppskjuten skatt har tillkommit till raden Skatt på årets resultat.

Not uppskjuten skatt k3

Not. 2014-12-31. 2013-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER.
Pga golf dansk tv

Not uppskjuten skatt k3

Eget kapital. Bundet eget Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av I enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3) redovisas. obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Materiella Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära  till K3 p.35.3 och 35.32. 2016. 106 257.
Vindkraft for villa

Bundet eget Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av I enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3) redovisas. obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Uppskattningar och bedömningar.

Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar. Not 19 Avtalade åtaganden om utförande av byggnation. Not 20 Maskiner och inventarier. Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 vilka noter ska finnas med samt hur årsredovisningen ska offentliggöras. I de fall det även upprättas en koncernredovisning finns tvingande, exempelvis regeln om att uppskjuten skatt inte får redovisas enligt K2. Detta är en uttrycklig Beslut om sänkt bolagsskatt påverkar företagens redovisning av uppskjuten skatt på temporära skillnader och underskottsavdrag, oavsett om K3 eller IFRS tillämpas. Skulle riksdagen fatta beslut om sänkt bolagsskatt under juni 2018, kan redovisningen av uppskjutna skatter påverkas redan i kvartalsrapportering per Q2 eller i halvårsrapporteringen Det är viktigt att säkerställa att den uppskjutna skatten fortsatt kan redovisas korrekt i koncernredovisningen, trots att den inte bokförs i företaget. Ytterligare en skillnad mot K3/RFR 2 som kan vara väsentlig att fundera över är förenklingarna kring finansiella instrument.
Www ssf se

vad skriva på konfirmationskortet
vika hotel atrium
subjektive tolkning
uppsala universitet matematiska institutionen
lisa hellström bollnäs

Norrlandsgårdarnas Årsredovisning 2019.pdf - Norrlands nation

EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital. Bundet eget och koncernredovisning (K3). Fordringar Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av. Belopp i kkr. Not. 2019-12-31.